Shining Stars(12th)

 

Annual Exam Result List 2013-14

Class - XII_A

S.No.

Student's Name

Roll No.

Subject

Marks

Percent

Division

 

1 Shivangi Piparsania 242227858 Maths 444 88.8 I
2 Nidhi Dengare 242227833 Maths 420 84 I
3 Kavya Nagariya 242227825 Maths 418 83.6 I
4 Sunil Kumar Rajak 242227862 Maths 417 83.4 I
5 Kunal Gaurhar 242227826 Maths 403 80.6 I
6 Prateek Jain 242227837 Maths 395 79 I
7 Shivam Katare 242227855 Maths 389 77.8 I
8 Mohd. Faisal Khan 242227831 Maths 382 76.4 I
9 Shivam Pathak 242227857 Commerce 380 76 I
10 Nikhil Arya 242227834 Maths 373 74.6 I
11 Alakshan Khan 242227813 Biology 368 73.6 I
12 Vivek Kumar Jariya 242227866 Maths 361 72.2 I
13 Kavita Gupta 242290472 Maths 359 71.8 I
14 Tanvi Ali 242227863 Maths 356 71.2 I
15 Yogita Singh 242227870 Maths 351 70.2 I
16 Safal Rusia 242227847 Maths 349 69.8 I

Photo Gallery

                          
Copyright 2014 | Shealing Group of Education